Ostomy And Urostomy

OSTOMY STOMA 2 1/4" SKIN BARRIER CUT TO FIT
OSTOMY WAFER 2.25

Ostomy Stoma 2 1/4" Skin Barrier Cut to Fit

SKU
14203
SKIN PREP PAD
SKIN PREP PAD

Skin Prep Pad

SKU
1500
OSTOMY POUCH
OSTOMY POUCH

Ostomy Drainable Pouch, One Piece, 2 1/8 "

SKU
1700/82400
OSTOMY POUCH DRAINABLE 2 1/4" FLANGE
OSTOMY DRAIN POUCH

Ostomy Pouch Drainable with 2 1/4" Flange

SKU
18103
OSTOMY POUCH/STOMA CUT TO FIT
Ostomy Pouch/Stoma Cut to Fit

Ostomy Pouch/Stoma Cut to Fit

SKU
600002
OSTOMY TAIL CLOSURE
OSTOMY TAIL CLOSURE

Ostomy Tail Closure

SKU
COL/9500/135005